Yuyun Blog's
Blog menika namung wujud tresna kula dhumateng Basa Jawi sarta kangge pasinaon putra-putri Jawi mliginipun siswa ing SMA Negeri 5 Semarang

Rabu, 04 April 2012

BA-BU WICARA PAWARTA

Silabus Bahasa Jawa Kelas X Semester 2

Gladhen kangge siswa kelas X

Wangsulana kanthi cekak aos!

1. Tuduhna frasa aran lan frasa kriya?

a. Bocah kuwi arep tuku sega jagung

b. Dalan kae arep kanggo liwat para menteri sesuk esuk.

2. Tulisna 1 paragraf pawarta kang kowaca utawa korungokake magepokan karo rega BBM kang ora sida mundak!

3. Wenehana tuladha tulisan tembung mawa aksara jawa kang ngemot sandhangan wyanjana cacahe 5 lan panyigeg cacahe uga 5!

4. Tulisen Latine!

;1; ?[fwi %}giwfu[wpt]$sikirn.

;2; ?Ami/ k+tijhk]s2mesMix=sWnTen\gL|dugHi=k=bnTe/gumLege/.

5. Owahana dadi basa ngoko!

a. Kula dipunutus Ibu ngaturaken sedhahan menika kagem Budhe sonten menika.

b. Menawi mboten klentu, tigang wulan kepengker kula nate kesah dhateng papan panggenan menika. Sapunika kawontenanipun langkung sae. Sinaosa tebih saking griya ananging nambah raos remen sarta badhe mrika malih.

Senin, 01 Agustus 2011

RPP KELAS X.1 201112

RPP KELAS XII.1 201112

SILABUS KELAS XII.1 201112

Jumat, 22 Juli 2011

PEMETAAN SKL

Jumat, 15 Juli 2011

Kamis, 14 Juli 2011

VIDEO KLIP CAMPURSARI

Mangga menawi badhe mirsani kridhanipun para siswa SMA N 5 Semarang
KLIK ING MRIKI
CIDRA
KUNCUNG
PARANG TRITIS
RANDHA KEMPLING
SEWU KUTHA
SEKONYONG-KONYONG KODER

Sabtu, 04 Juni 2011

NGADEG JEJEG AJA KANDHEG

"Mangu Aja Maju"

Dening L.Yuyun Dian S.

Bacutna lakumu
Aja benget noleh mengo nengen apa maneh ngiwa
Aja banget anggone tumungkul saya maneh ndhangak
Jejegna lakumu
Penerna niatmu
Aja koregeti rasa jirihmu
Mangu Aja Maju

Mecaki dalan dawa tumuju mulya
Pancen ora kaya ngedhepke netra
Butuh ngubengke pikir
Butuh kumlawene lembar sasuwir
“Jer basuki mawa bea”

Kabeh bakal tutug
Kabeh bisa dirembug

Lakonana kanthi lila
Brongkalan sela lan lumebering bena
Bisa gawe antebing paran urip

Mlumpata kanthi teteg atimu
Kelekna ing iline banyu rasa cilik atimu
Uncalna adoh karep mangu-mangu kang ora prelu

Delengen…
Pangangenmu sajak ngawe-awe
Kekarepanmu ngatonke eseme
Kadya arep nunggu lakumu satekane

Gocekana kenceng krentegmu
Ambrukna kabeh pepalang sangarepmu

Siji kang kudu tinandur
Jujur ing atur
Aja anggak yen bakale bisa lungguh dhuwur
Elinga marang Maha Luhur
Mesthi tumekaning makmur

Juni 2011

NGADEG JEJEG AJA KANDHEG

Jumat, 29 April 2011

Dudu Gapura

Dening L.Yuyun Dian S.

Wis aja dibacutake
Ati lir kairis
Pungkasane miris

Rasa cuthel, mangkel bisane mung grundel
Aq arep merem, kareben lerem, banjur adhem

Aja
Aja dibacutake

wis
Wis ra kuwawa
ati cuwa

Upama bisa
Mung wektu kang ana
Bakal bisa medhar rasa
Rasa kang ora sembrana
Aja mung digawe lara

Aq dudu gapura
Ngadheg nggejegreg tanpa nyawa

Muga-muga

Wis aja dibacutake
Ra kuwawa
Ati lara

Semarang, April 2011

Senin, 18 April 2011

DURYUDANA MEMANGKU JABATAN

Prof. Drs. Suwaji Bastomi

Raja Muda Di Astina

Pada zaman dahulu kala jauh sebelum lahirnya Pandawa dan Korawa ada seorang satria bernama Bambang Parikenan. Ia menurunkan seorang anak laki-laki bernama Resi Manumayasa.
Sebutan Resi menunjukkan bahwa Manumayasa seorang pendeta pertapa. Pertapaannya di pegunungan Saptaarga atau Retawu. Resi Manumayasa menurunkan seorang anak bernama Bambang Sekutrem. Ia adalah seorang satria sakti yang pernah dimintai tolong oleh dewa untuk membinasakan musuh. Bambang Sekutrem menurunkan seorang anak laki-laki bernama Bambang Sakri. Kemudian Bambang Sakri juga hanya menurunkan seorang anak laki-laki yang bernama Raden Palasara atau Parasara
Raden Palasara adalah seorang satria pendeta. Sewaktu Palasara bertapa, ia digoda oleh dewa yang menjelma menjadi seekor burung pipit dan bersarang di rambut sang pertapa. Maksud dewa agar Raden Palasara menggagalkan tapanya, dan mau menjadi satria di suatu Negara.
Ketika Raden Palasara memburu burung pipit yang mengganggu tapanya, ia menyebrangi sungai Gangga dengan perahu. Akibat ombak sungai yang besar dan aliran air yang deras, perahunya pecah menjadi dua. Raden Palasara hanyut, kemudian terdampar di suatu tanah kosong di pinggir sungai Gangga. Raden Palasara mengolah tanah kosong itu sehingga menjadi sebuah Negara yang diberi nama Astina.
Raden Palasara menurunkan seorang putra bernama Raden Abyasa. Ia menggantikan ayahnya menjadi raja Astina bergelar Prabu Kresnadipayana. Selanjutnya Prabu Kresnadipayana menjadi raja pendeta dengan sebutan Bagawan Abyasa. Setelah menjadi pendeta ia bertempat tinggal di Saptaarga. Bagawan Abyasa berputra tiga orang, yaitu:
(1) Raden Destharastra, menyandang cacat buta sejak lahir, tetapi sangat sakti.
(2) Raden Pandhudewanata menyandang cacat “tengeng” sejak lahir. Ia mempunyai keahlian menggunakan senjata. Kesukaanya berburu di hutan. Raden Pandhu menjadi raja di Astina bergelar Prabu Pandhudewanata.
(3) Raden Yamawidura, juga menyandang cacat, yaitu kaki timpang atau pincang sebelah sejak lahir. Raden Yamawidura adalah satria yang sangat bijaksana, mahir dalam tata Negara.
Raden Destharastra menurunkan putra seratus orang. 99 orang laki-laki dan seorang perempuan bernama Dursilawati. Putra Raden Destharastra disebut Kurawa.
Raden Pandhudewanata menurunkan lima orang putra. Kelimanya laki-laki semua, yaitu Raden Puntadewa, raden Bratasena, Raden Permadi, Raden Pinten dan Raden Tangsen. Kelima orang tersebut disebut Pandawa.


Daftar Pustaka
Bastomi, Suwaji.2001. Gelis Kenal Wayang. Surakarta: Pustaka Baru