SILABUS BAHASA JAWA SMA KELAS XII SEMESTER 1 ~ Yuyun Blog's
Blog menika namung wujud tresna kula dhumateng Basa Jawi sarta kangge pasinaon putra-putri Jawi mliginipun siswa ing SMA Negeri 5 Semarang

Minggu, 10 Oktober 2010

7 komentar:

 1. kula nuwun bu....menawi wonten nyuwun perangkat lengkap basa Jawi SMA wiwit saking Kl.X ngantos Kl.XII, dipun tampilaken wonten ing blog panjenengan.kula saking SMA N 1 Karanganyar, Surakarta.

  BalasHapus
 2. Sampun to Pak?RPP&Silabus kelas X,XI lan XII.Mugi-mugi saged dados referensi, sinaosa tebih saking sampurna.Nuwun.

  BalasHapus
 3. nuwun...
  bu kula mbok diparingi penentuan KKM
  ingkang silabus kelas XII kok benten kaliyan materi wonten LPMP nggih??

  BalasHapus
 4. Pak Widhiarto nyuwun pangapunten saderengipun.Gadhah kula menika namung damel referensi kemawon sarta menika taksih ginakaken SK/KD ingkang saderengipun diperbaharui. Ingkang dipunrembag kalawingi wonten LPMP rak enggal ingkang kangge acuan pembuatan perangkat tahun pelajaran yg akan datang.Nuwun

  BalasHapus
 5. ooo nggih mpun menawi mekaten...
  nuwun

  BalasHapus
 6. NYUWUN TULUNG...PERANGKAT SMA BASA JAWI INGKANG ENGGAL...wonten LPMP WINGI...?punapa saged dipun download MATURNUWUN...dwija saja demak

  BalasHapus
 7. Nyuwun pangapunten saderengipun. RPP & silbus ingkang karantam wonten LPMP rumiyin dereng jumbuh kalyan ingkang dipunkajengeken.Pramila kedah ngedit setunggal baka setunggal. Menawi Bapak/Ibu mbektahaken kangge semester 2 menika wonten pemetaan SK/KD, mbok bilih saged dipun kembangaken piyambak supados dados perangkat ingkang jumbuh kaliyan pawiyatan Bapak/Ibu, kaliyan nengga RPP & Silabus dipun edit. Nuwun.

  BalasHapus

Sumangga paring panyaruwe/pandangon/mundhut pirsa